2276
当前位置: 首页   >  成果及论文
成果及论文

#Co-first author, *Corresponding auhtor.

2024年

13. Mutong Li#, Zhaohui Cai#, Shucheng Song#, Xinmin Yue, Wenyu Lu, Shuquan Rao*, Chuanbo Zhang*, Chaoyou Xue*. EcCas6e-based antisense crRNA for gene repression and RNA editing. Nucleic Acids Res 2024. (Minor revision) (IF = 14.9)

12. Yao Yao#*, Zhiwei Zhou#, Xiaoling Wang#, Zhirui Liu#, Yixin Zhai, Xiaolin Chi, Jingyi Du, Liheng Luo, Zhigang Zhao, Xiaoyue Wang, Chaoyou Xue*, Shuquan Rao*. SpRY-mediated screens facilitate functional dissection of non-coding sequences at single-base resolution. Cell Genomics, 2024.

11. Chen Yang#, Zhiwei Zhou#, Xuanlong Sun, Haiyan Ju, Xinmin Yue, Shuquan Rao*, Chaoyou Xue*. PAMless SpRY exhibits a preference for the seed region for efficient targeting. Cell Rep, 2024. (IF=8.8)

2022年

10. Marsha Wheeler#, Adrienne Stilp#, Shuquan Rao#, Bjarni Halldorsson, Doruk Beyter, Jia Wen, Anna Mikhaylova, Caitlin McHugh, John Lane, Min-Zhi Jiang, Laura Raffield, Goo Jun, Fritz Sedlazeck, Ginger Metcalf, Yao Yao, Joshua Bis, Nathalie Chami, Paul de Vries, Pinkal Desai, James Floyd, Yan Gao, Kai Kammers, Wonji Kim, Jee-Young Moon, Aakrosh Ratan, Lisa Yanek, Laura Almasy, Lewis Becker, John Blangero, Michael Cho, Joanne Curran, Myriam Fornage, Robert Kaplan, Joshua Lewis, Ruth Loos, Braxton Mitchell, Alanna Morrison, Michael Preuss, Bruce Psaty, Stephen Rich, Jerome Rotter, Hua Tang, Russell Tracy, Eric Boerwinkle, Goncaol Abecasis, Thomas Blackwell, Albert Smith, Andrew Johnson, Rasika Mathias, Deborah Nickerson, Matthew Conomos, Yun Li, Unnur Thorsteinsdottir, Magnus Magnusson, Kari Stefansson, Nathan Pankratz, Daniel Bauer#, Paul L. Auer*, Alexander Reiner*. Whole genome sequencing identifies structural variants contributing to hematologic traits in the NHLBI TOPMed program. Nat Commun, 2022, 13:1-18. (IF=17.7)

9. Fuquan Zhang#*, Shuquan Rao#, Hongbao Cao, Xiangrong Zhang, Qiang Wang, Yong Xu, Jing Sun, Chun Wang, Jiu Chen, Xijia Xu, Ning Zhang, Lin Tian, Jianmin Yuan, Guoqiang Wang, Lei Cai, Mingqing Xu, Ancha Baranova#. Genetic evidence suggests posttraumatic stress disorder as a subtype of major depressive disorder. J Clin Invest, 2022, 132 (3):e145942. (IF=19.5)

2021年

8. Shuquan Rao#, Ancha Baranova#, Hongbao Cao, Jiu Chen, Xiangrong Zhang, Fuquan Zhang*Genetic mechanisms of COVID-19 and its association with smoking and alcohol consumption. Brief Bioinform, 2021. (IF = 14.0)

7. Shuquan Rao#, Yao Yao#, Josias Soares de Brito#, Qiuming Yao, Anne H Shen, Ruth E Watkinson, Alyssa L Kennedy, Steven Coyne, Chunyan Ren, Jing Zeng, Anna Victoria Serbin, Sabine Studer, Kaitlyn Ballotti, Chad E Harris, Kevin Luk, Christian S Stevens, Myriam Armant, Luca Pinello, Scot A Wolfe, Roberto Chiarle, Akiko Shimamura, Benhur Lee, Peter E Newburger, Daniel E Bauer*. ELANE neutropenia pathogenicity dissected by human hematopoietic stem cell gene editing. Cell Stem Cell, 2021, 28:1-13. Featured article (IF = 24.63) 

  See commentary in New England Journal of Medicine by Prof. Julia Skokowa (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcibr2102952) and Cell Stem Cell by Prof. Marshall S. Horwitz (https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(21)00164-8).

  This work was selected as plenary talk by both 62nd American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and 70th American Society of Human Genetics (ASHG) Annual Meeting.

6. Yao Hu#, Adrienne M Stilp#, Caitlin P McHugh#, Shuquan Rao#, Deepti Jain, Xiuwen Zheng, John Lane, Sébastian Méric de Bellefon, Laura M Raffield, Ming-Huei Chen, Lisa R Yanek, Marsha Wheeler, Yao Yao, Chunyan Ren, Jai Broome, Jee-Young Moon, Paul S de Vries, Brian D Hobbs, Quan Sun, Praveen Surendran, Jennifer A Brody, Thomas W Blackwell, Hélène Choquet, Kathleen Ryan, Ravindranath Duggirala, Nancy Heard-Costa, Zhe Wang, Nathalie Chami, Michael H Preuss, Nancy Min, Lynette Ekunwe, Leslie A Lange, Mary Cushman, Nauder Faraday, Joanne E Curran, Laura Almasy, Kousik Kundu, Albert V Smith, Stacey Gabriel, Jerome I Rotter, Myriam Fornage, Donald M Lloyd-Jones, Ramachandran S Vasan, Nicholas L Smith, Kari E North, Eric Boerwinkle, Lewis C Becker, Joshua P Lewis, Goncalo R Abecasis, Lifang Hou, Jeffrey R O’Connell, Alanna C Morrison, Terri H Beaty, Robert Kaplan, Adolfo Correa, John Blangero, Eric Jorgenson, Bruce M Psaty, Charles Kooperberg, Russell T Walton, Benjamin P Kleinstiver, Hua Tang, Ruth JF Loos, Nicole Soranzo, Adam S Butterworth, Debbie Nickerson, Stephen S Rich, Braxton D Mitchell, Andrew D Johnson, Paul L Auer, Yun Li, Rasika A Mathias, Guillaume Lettre, Nathan Pankratz, Cathy C Laurie, Cecelia A Laurie, Daniel E Bauer, Matthew P Conomos, Alexander P Reiner*Whole-genome sequencing association analysis of quantitative red blood cell phenotypes: The NHLBI TOPMed programAm J Hum Genet2021. (IF = 11.03)

5. Yao Yao#, Fei Ye#, Kailong Li#, Peng Xu, Wenjie Tan, Quansheng Feng, Shuquan Rao*Genome and epigenome editing identify CCR9 and SLC6A20 as target genes at the 3p21. 31 locus associated with severe COVID-19Signal Transduct Target Ther, 2021.  (IF = 38.1)


2020年

4. Yao Yao, Jia Yang, Qian Qin, Chao Tang, Zhidan Li, Li Chen, Kailong Li, Chunyan Ren, Lu Chen*, Shuquan Rao*Functional annotation of genetic associations by transcriptome-wide association analysis provides insights into neutrophil development regulationCommun Biol, 2020, 3(1): 790. (IF = 6.3)


2019年

3. Zhihua Yang#, Shuang Zhang#, Fuquan Zhang, Yao Yao, Kwangwoo Kim, David Meyre, Hongmei Zhang, Hai Liao, Shuquan Rao*, Xinhe Huang*. Allelic frequency differences of DAOA variants between Caucasians and Asians and their association with major mood disorders. Signal Transduct Target Ther 2019, 4:39. (IF = 13.49)


2018年

2. Shuquan Rao#*, Na Luo#, Jing Sui, Qi Xu, Fuquan Zhang. Effect of the SIRT1 gene on regional cortical grey matter density in the Han Chinese population. Br J Psychiatry, 2018. (IF=9.3)

1. Yao Yao#, Jia Yang#, Yimin Xie, Hai Liao, Baoying Yang, Qi Xu, Shuquan Rao*. No Evidence for Widespread Positive Selection Signatures in Common Risk Alleles Associated with Schizophrenia. Schizophr Bull, 2018. (IF=8.0)


特邀综述或评论

4. Shuquan Rao#*, Yao Yao#, Wenxuan Huo, Yang Cao, Lihua E. Budde*. Revolutionizing genetic disease treatment: The case of Exagamglogene autotemcel. The Innovation, 2024. (IF=32.1)

3. Xinwen Chen#, Jingjing Du#, Shaowei Yun, Chaoyou Xue*, Yao Yao*, Shuquan Rao*. Recent advances in CRISPR-Cas9-based genome insertion technologies. Mol Ther Nucleic Acids, 2024. (IF=8.8)

2. Chaoming Xie#*, Yazhen Li#, Xiaochuan Guo, Yonghui Ding, Xiong Lu, Shuquan Rao*. Mussel-inspired adhesive hydrogels for local immunomodulation. Materials Chemistry Frontiers, 2023. (IF=7.0)

1. Shuquan Rao#*, Yao Yao#, Daniel E. Bauer*. Editing GWAS: experimental approaches to dissect and exploit disease-associated genetic variation. Genome Med, 2021. (IF=15.3)


其他论文

3. Zhiwei Zhou#, Jingyi Du#, Jianhua Wang#, Liangyi Liu#, M Gracie Gordon, Chun Jimmie Ye, Joseph E Powell, Mulin Jun Li*, Shuquan Rao*. SingleQ: a comprehensive database of single-cell expression quantitative trait loci (sc-eQTLs) cross human tissues. Database (Oxford), 2024. (IF=5.8)

2. Huan He, Qiaozhen Qin, Fang Xu, Yitong Chen, Shuquan Rao, Chao Wang, Xiaoxia Jiang*, Xiong Lu*, Chaoming Xie*. Oral polyphenol-armored nanomedicine for targeted modulation of gut microbiota-brain interactions in colitis. Sci Adv, 2023. (IF=13.6)

1. Yao Yao#, Jiaxuan Cao#, Wentian Wang, Boya Liu, Xiaolei Pei, Lei Zhang, Shuquan Rao*. Highly efficient one-step tagging of endogenous genes in primary cells using CRISPR-Cas ribonucleoproteins. CRISPR J, 2022. (IF=3.7)